Hướng dẫn cấu hình port SSH trên Centos 7

 

Port 22 mặc định được sử dụng để kết nối SSH đến Linux Server, do đó sẽ có nhiều người lợi dụng điều này để tìm cách tấn công tài khoản root của VPS.

Để tăng thêm tính bảo mật cho VPS, các bạn nên thay đổi port đăng nhập SSH trên VPS thay vì dùng port 22 mặc định.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tìm hiểu cách cấu hình port SSH để sử dụng port khác trên CentOS 7.

Các bước thay đổi port đăng nhập SSH

Cấu hình port ssh

 • Login vào VPS sử dụng quyền root
 • Chỉnh sửa file sshd_config
  nano /etc/ssh/sshd_config
  
 • Tìm kiếm dòng #Port 22, bỏ dấu # ở đầu và thay bằng port bạn muốn dùng, ví dụ 2222 (Port này được sử dụng trên Windows chứ không dùng trên Linux)
  Port 2222 # port ssh
  

Lưu ý port cần phải free và không có service nào sử dụng để tránh xung đột.

Mở port nếu dùng firewall

firewall-cmd --add-port=3456/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Restart sshd service

systemctl restart sshd