Tìm hiểu về Java Native Interface

 

1. Tìm hiểu JNI

1.1. Giới thiệu

Java Native Interface (JNI) là một framework cho phép một chương trình Java chạy trên JVM có thể gọi các hàm/chương trình viết bằng ngôn ngữ native (ngôn ngữ dành cho hệ thống đó như C/C++, Assembly…) hoặc được gọi từ các chương trình native đó.

Chúng ta biết môi trường Java là một môi trường lập trình bao gồm 2 thứ: máy ảo Java (JVM – Java Virtual Machine) và các thư viện API. Khi dịch thì Java sẽ được dịch sang mã máy có thể chạy được trên JVM.

Một khái niệm khác là môi trường máy chủ, tức là hệ điều hành được cài trên máy tính đó, môi trường này cũng có các API riêng, tập lệnh CPU riêng, ngôn ngữ lập trình riêng (thường là C/C++, Assembly).

Môi trường Java được cài nằm trên môi trường máy chủ, ứng với mỗi hệ điều hành (môi trường máy chủ riêng) mà có một môi trường Java riêng, chẳng hạn trên Windows và Solaris thì môi trường Java này là Java Runtime Environment (JRE).

1.2. Kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu tham số ở phía native cũng tương tự với kiểu dữ liệu của ngôn ngữ đó.

Đối với các kiểu dữ liệu dạng primitive như int, float, char…v.v thì khi chuyển sang JNI cũng gần như là tương tự nhau, chỉ cần thêm kí tự ‘j’ vào trước tên kiểu dữ liệu, như int trong Java thì chuyển sang jint trong JNI, float thành jfloat.

JNI data type

1.3. Callback

1.4. Object

1.5. Exeption

1.6. Reflection

2. Note cần thiết

2.1 Convert const char to jstring

jstring makeAString(JNIEnv *e, char *str) {
  jbyteArray bytes = 0;
  int len = strlen(str);
  bytes = e->NewByteArray(len);

  jclass string_cls = e->FindClass("java/lang/String");
  jmethodID string_constructor = e->GetMethodID(string_cls, "<init>", "([B)V");

  if(bytes != NULL) {
    e->SetByteArrayRegion(bytes, 0, len, (jbyte *)str);
    jstring result = (jstring)e->NewObject(string_cls, string_constructor, bytes);
    return result;
  }
  return NULL;
}
jstring stdj2(JNIEnv *AEnv, const char *strDes) {
  if (strcmp(strDes, "") == 0) {
    return NULL;
  }
  jstring output = AEnv->NewStringUTF(strDes);
  return output;
}
void j2std(JNIEnv *AEnv, jstring strSrc, 
std::string &strDes) {
  if (!strSrc) {
    strDes.clear();
    return;
  }
  strDes.clear();
  const char *s = AEnv->GetStringUTFChars(strSrc, NULL);
  strDes = s;
  AEnv->ReleaseStringUTFChars(strSrc, s);
}

2.2. Convert byteArray to unsigned char*

unsigned char* as_unsigned_char_array(JNIEnv* env, jbyteArray array) {
  int len = env->GetArrayLength (array);
  unsigned char* buf = new unsigned char[len+1];
  memset(buf,'\0',len+1);
  env->GetByteArrayRegion (array, 0, len, reinterpret_cast<jbyte*>(buf));
  return buf;
}

Và convert unsigned char* sang jbyteArray

jbyteArray as_byte_array(JNIEnv* env, unsigned char* buf, int len) {
  jbyteArray array = env->NewByteArray (len);
  env->SetByteArrayRegion (array, 0, len, reinterpret_cast<jbyte*>(buf));
  return array;
}

2.3. Note JNI

Dưới đây là những điều cần chú ý khi làm việc với JNI.

Updating ..!