Home

Hướng dẫn cấu hình port SSH trên Centos 7

Port 22 mặc định được sử dụng để kết nối SSH đến Linux Server, do đó sẽ có nhiều người lợi dụng điều này để tìm cách tấn công tài khoản root của VPS. Để tăng thêm tính bảo mật cho VPS, các bạn nên thay đổi port đăng nhập SSH trên VPS thay vì dùng port 22 mặc định. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tìm hiểu cách cấu hình port SSH để sử dụng port khác...

Read more

Parser XML - DOM, SAX, JABX

1. DOM 1.1. Giới thiệu Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) là một đề xuất chính thức của World Wide Web Consortium (W3C). Nó định nghĩa một interface cho phép các chương trình truy cập và cập nhật cấu trúc và nội dung của các tài liệu XML. Khi nào nên sử dụng? Bạn nên sử dụng trình phân tích cú pháp DOM khi: Bạn cần phải biết rất nhiều về cấu ...

Read more

Tìm hiểu về Socket và áp dụng trong ứng dụng chat mạng LAN trên Android

1. Tìm hiểu về socket 1. Socket là gì ? Socket là một điểm cuối (end-point) của liên kết truyền thông hai chiều (two-way communication) giữa hai chương trình chạy trên mạng. Các lớp Socket được sử dụng để biểu diễn kết nối giữa client và server, được ràng buộc với một cổng port (thể hiện là một con số cụ thể) để các tầng TCP (TCP Layer) có thể ...

Read more

Tìm hiểu về Java Native Interface

1. Tìm hiểu JNI 1.1. Giới thiệu Java Native Interface (JNI) là một framework cho phép một chương trình Java chạy trên JVM có thể gọi các hàm/chương trình viết bằng ngôn ngữ native (ngôn ngữ dành cho hệ thống đó như C/C++, Assembly…) hoặc được gọi từ các chương trình native đó. Chúng ta biết môi trường Java là một môi trường lập trình bao gồm 2 ...

Read more

Tìm hiểu Hibernate và tạo ra 1 ứng dụng quản lý sách đơn giản

1. Tìm hiểu về Hibernate 1.1. Hibernate framework là gì? Hibernate là 1 ORM Framework: thực hiện mapping cơ sở dữ liệu quan hệ sang các object trong ngôn ngữ hướng đối tượng. Hibernate là 1 Framework cho persistence layer: Thực hiện giao tiếp giữa tầng ứng dụng với tầng dữ liệu (kết nối, truy xuất, lưu trữ…) 1.2. Ưu/nhược điểm khi dùng Hibernat...

Read more

Servlet JSP JSTL JDBC Create Read Update Delete (CRUD) - Quản lý sinh viên

Công nghệ Servlet được sử dụng để tạo ra ứng dụng web (nằm ở phía máy chủ và tạo ra trang web động). Sử dụng Servlet, bạn có thể thu thập thông tin đầu vào từ người dùng thông qua các trang web, hiển thị các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu hoặc một nguồn khác. Công nghệ servlet là mạnh mẽ và có khả năng mở rộng. Trước Servlet, ngôn ngữ kịch bản C...

Read more