Home

Tìm hiểu về Socket và áp dụng trong NDK Android

1. Tìm hiểu về socket 1. Socket là gì ? Socket là một điểm cuối (end-point) của liên kết truyền thông hai chiều (two-way communication) giữa hai chương trình chạy trên mạng. Các lớp Socket được sử dụng để biểu diễn kết nối giữa client và server, được ràng buộc với một cổng port (thể hiện là một con số cụ thể) để các tầng TCP (TCP Layer) có thể ...

Read more

Tìm hiểu về Java Native Interface

1. Tìm hiểu JNI 1.1. Giới thiệu Java Native Interface (JNI) là một framework cho phép một chương trình Java chạy trên JVM có thể gọi các hàm/chương trình viết bằng ngôn ngữ native (ngôn ngữ dành cho hệ thống đó như C/C++, Assembly…) hoặc được gọi từ các chương trình native đó. Chúng ta biết môi trường Java là một môi trường lập trình bao gồm 2 ...

Read more

Tìm hiểu Hibernate và tạo ra 1 ứng dụng quản lý sách đơn giản

1. Tìm hiểu về Hibernate 1.1. Hibernate framework là gì? Hibernate là 1 ORM Framework: thực hiện mapping cơ sở dữ liệu quan hệ sang các object trong ngôn ngữ hướng đối tượng. Hibernate là 1 Framework cho persistence layer: Thực hiện giao tiếp giữa tầng ứng dụng với tầng dữ liệu (kết nối, truy xuất, lưu trữ…) 1.2. Ưu/nhược điểm khi dùng Hibernat...

Read more

Servlet JSP JSTL JDBC Create Read Update Delete (CRUD) - Quản lý sinh viên

Công nghệ Servlet được sử dụng để tạo ra ứng dụng web (nằm ở phía máy chủ và tạo ra trang web động). Sử dụng Servlet, bạn có thể thu thập thông tin đầu vào từ người dùng thông qua các trang web, hiển thị các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu hoặc một nguồn khác. Công nghệ servlet là mạnh mẽ và có khả năng mở rộng. Trước Servlet, ngôn ngữ kịch bản C...

Read more

Tìm hiểu DevOps và áp dụng thực tế Circle CI

Trong quá trình phát triển phần mềm, CI/CD có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo phát triển phần mềm liên tục, mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm tốt. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày những hiểu biết về DevOps và áp dụng Circle CI để: Test tự động (Java) Push kết quả lên kênh chat trên Slack 1. Tìm hiểu về DevOps 1.1. Giới thiệ...

Read more

Cloud Computing - Triển khai 1 dịch vụ cơ sở hạ tầng (Vultr) & triển khai ứng dụng Web

Trong bài này tôi sẽ trình bày về sự hiểu biết của mình về (Cloud Computing) . Cụ thể hơn trong bài viết này tôi sẽ tìm hiểu về dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng của Vultr (Infrastructure Cloud) & Cài đặt cái gói (LEMP Stack) để triển khai 1 ứng dụng website chạy trên VPS (Virtual Private Server). 1. Các yêu cầu cần thiết Một tài khoản Vul...

Read more